Belasting op inkomsten uit het vermogen

belasting van de vermogensinkomsten
belasting van de meerwaarde op aandelen
belasting van de meerwaarde op vastgoed
belasting van de huurgelden
meerwaarde op aandelen
huurinkomsten
kadastraal inkomen

Het luik van deze hervorming heeft als doel de inkomsten uit het vermogen te scheiden van de belastingaangifte en ze apart te belasten.

De inkomsten uit het vermogen in kwestie:
Meerwaarde ​​op aandelen
Meerwaarde ​​op vastgoed
Belastingheffing op huurgelden

Meerwaarde op aandelen
Bij de belasting van de meerwaarde zou voortaan de minderwaarde afgetrokken kunnen worden. De overdracht van familiebedrijven zou een uitzondering kunnen zijn op deze belasting, die 15% bedroeg.

Meerwaarde op vastgoed
De meerwaarde op de overdracht van woongebouwen blijft vrijgesteld van belastingen. De meerwaarde op grond zou belast worden tegen een tarief van 15%, terwijl deze nu vrijgesteld is na een bepaalde termijn.

Belastingen op reële huurgelden
In werkelijkheid wordt u al belast op basis van het bedrag van het kadastraal inkomen (KI) (voor de meeste gevallen bepaald in 1975) van het onroerend goed dat u bezit en verhuurt, en niet op basis van de reële huurgelden die u ontvangt. U wordt belast op basis van het geïndexeerde KI, verhoogd met 40%.
Aangezien onroerende inkomsten worden opgeteld bij de andere inkomsten, worden ze belast tegen uw marginale tarief, dat wil zeggen uw hoogste belastingtarief. Na aftrek van eventuele kredietrente worden deze inkomsten dus bij uw overige inkomsten geteld.

De hervorming zou er als volgt uitzien
Belasting op de reële huurgelden na aftrek van forfaitaire kosten van 30%
Vrijstelling van een eerste schijf van € 6000
Belasting van het saldo ten belope van 25%.

Om dit in de praktijk te brengen, nemen we het volgende voorbeeld:
Uw huurinkomsten bedragen € 15.000
De belasting wordt als volgt berekend:
€ 15.000 (huurgelden) – € 4500 (forfaitaire kosten) – € 6000 (eerste vrijgestelde schijf) = € 4500 (belastinggrondslag)
Belasting op de huurinkomsten (25%) = € 1125

Voor de meeste verhuurders zullen de gevolgen beperkt zijn. Eigenaren van meerdere eigendommen, die het echte doelwit van de minister zijn, zullen daarentegen wel een veel grotere impact ondervinden.

Laten we de balans opmaken

Wilt u meer informatie van een van onze experts over dit onderwerp?